www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Przyjacielska wizyta z Wolfenbüttel

2019-03-23 14:05:32
Powiat Wrzesiński

W tym roku mija 10 lat od rozpoczęcia projektu Aktywny Senior, czyli wymiany osób starszych z partnerskich powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel. Z tej okazji z przyjacielską wizytą przyjechała do Wrześni Ute Stockmann – leaderka projektu ze strony niemieckiej, która była jednocześnie inicjatorem wymiany. Po dziesięciu latach koordynacji polsko-niemieckich spotkań pani Stockmann postanowiła podsumować wspólny projekt wydaniem okolicznościowej publikacji. Jej opracowaniem planuje zająć się jeszcze w tym roku. W projekt będzie zaangażowane Starostwo Powiatowe we Wrześni, które koordynowało dotychczasową wymianę. Głównym celem projektu „Aktywny Senior” jest aktywizacja i integracja osób starszych i przełamywanie nierzadko bolesnych barier związanych ze wspólną historią. Efektem projektu był szereg organizowanych spotkań, wystawy fotograficzne czy warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, językowe i informatyczne. Wymiany odbywały się na przemian na terenie powiatu wrzesińskiego i Wolfenbüttel, za każdym razem niosąc nowe doświadczenia na innej płaszczyźnie. Julia Sosna

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Cyfryzacja w geodezji

2019-03-22 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Powiat wrzesiński prowadzi cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Do nansowanie z funduszy unijnych wynosi ponad 1,7 mln zł. Umowa na „Tworzenie, modernizację i aktualizację rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” została zawarta 16 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W jej ramach powiat otrzymał dotację unijną w wysokości 1 731 026,13 zł, przy całkowitej wartości projektu 2 044 294,44 zł. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu utworzono bazę numerycznej mapy ewidencyjnej dla dziewięciu obrębów gminy Pyzdry, wykonano cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla terenu gminy Pyzdry i gminy Września oraz zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie za blisko 330 tys. zł. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla terenu gminy Września. Po zakończeniu projektu interesanci będą mieli możliwość zamawiania dokumentów drogą elektroniczną, zwiększy się również szybkość obsługi zamówień. Znacznie poprawi się też jakość wydawanych map, które z formy analogowej przejdą do postaci cyfrowej. PODGiK

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Wrzesińscy działkowcy po niemal 17 latach batalii o prawo własności mogą odetchnąć z ulgą

2019-03-21 14:05:32
Powiat Wrzesiński

1 lutego ostatecznie zakończył się spór własnościowy o nieruchomość położoną u zbiegu ulic Działkowców i Paderewskiego we Wrześni. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie, w którym oddalił zażalenie spadkobierców poprzedniego właściciela, tym samym uwzględnione zostało powództwo Skarbu Państwa – Starosty Wrzesińskiego. Potwierdzone zatem zostało na rzecz Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości o obszarze 6,93 ha, która obecnie jest użytkowana przez trzy Rodzinne Ogrody Działkowe: im. Dzieci Wrzesińskich, Ogród Miejski, „Pod Lipami”. Batalia o prawo własności do tych terenów trwała blisko 17 lat. Ale po kolei. Zaraz po II wojnie światowej Skarb Państwa nadał nieruchomość o obszarze 6,93 ha pewnemu robotnikowi, któremu – jak się później okazało – prawo własności dokładnie do działki nie przysługiwało, a to z dwóch powodów: po pierwsze nie był rolnikiem, po drugie sam tej ziemi nie uprawiał, tylko wydzierżawiał. Organ, jakim była Wojewódzka Komisja Ziemska, wydał wówczas orzeczenie o uchyleniu tzw. Aktu nadania ziemi z roku 1947, na mocy którego przysługiwało mu prawo własności do tego obszaru. Fakt ten był uznany przez samego dotychczasowego właściciela, bowiem 3 lata później protokolarnie przekazał całą nieruchomość do zasobu Skarbu Państwa. W roku 1954 roku przekazano ten teren z przeznaczeniem na urządzenie zakładowych ogródków działkowych. Od tamtego roku cały ten obszar, czyli 6,93 ha, jest zagospodarowany właśnie w taki sposób. Obecnie nieruchomość użytkowana jest przez trzy Rodzinne Ogrody Działkowe: im. Dzieci Wrzesińskich, Ogród Miejski, „Pod Lipami” Co ważne, Skarb Państwa jako właściciel „zapomniał” dopełnić w tamtym czasie bardzo ważnego obowiązku – obowiązku złożenia wniosku w sądzie powszechnym o dokonanie zmiany wpisu prawa własności, czyli wykreślenia dotychczasowego właściciela, któremu odebrano na podstawie orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej prawo własności nieruchomości z jednoczesnym wniesieniem o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Czyli prawo własności zgodnie z księgą wieczystą cały czas przysługiwało osobie, która tak naprawdę tę ziemię zdała na Skarb Państwa. PZD bezskutecznie próbował zasiedzieć nieruchomość W roku 2002 Polski Związek Działkowców dopatrzywszy się nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, którą użytkował już od kilkudziesięciu lat, podjął kroki prawne w celu zasiedzenia całej nieruchomości. W czasie trwania tego postępowania cztery osoby zyczne, już jako spadkobiercy poprzedniego właściciela, wystąpiły o stwierdzenie nieważności orzeczenia, które to odebrało ich spadkodawcy tytuł prawa własności. W tym momencie na podstawie tzw. „spadkobrania” wpisani do księgi wieczystej zostali spadkobiercy poprzedniego właściciela, z drugiej strony w obrocie prawnym było orzeczenie wskazujące na fakt pozbawienia prawa własności jeszcze ich spadkodawcy. W 2015 roku, dokładnie 1 lipca, Polski Związek Działkowców zwrócił się do Starosty Wrzesińskiego z prośbą o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do wykreślenia z księgi wieczystej osób – spadkobierców poprzedniego właściciela, i tym samym uregulowania stanu prawnego. Osoby, które rościły sobie prawo do gruntów zażądały od PZD zapłaty ponad 2 mln zł tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości Wezwały również do opróżnienia, opuszczenia i wydania wszystkich działek w terminie do 31 marca 2016 roku. Wobec tak ukształtowanej sytuacji prawnej Starosta Wrzesiński zyskał podstawę prawną do podjęcia działań mających na celu ujawnienie własności na rzecz Skarbu Państwa. W ciągu 2 miesięcy od otrzymania pisma od PZD, po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji w niniejszej sprawie (w szczególności wyroków sądów administracyjnych, decyzji organów administracyjnych wydanych w postępowaniach dotyczących tej nieruchomości), z początkiem września 2016 roku złożył wniosek do Sądu Rejonowego we Wrześni o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Dokonano wpisu. Jednakże dotychczasowi właściciele (spadkobiercy) zaskarżyli wpis. Po rozstrzygnięciu skargi – sąd nakazał przywrócenie prawa własności na ich rzecz. Starosta złożył apelację od tego rozstrzygnięcia do Sądu Okręgowego. Sprawa o wpis została jednak ostatecznie rozstrzygnięta na niekorzyść Skarbu Państwa 31 maja 2016 r. Nie oznaczało to jeszcze całkowitej przegranej. Na dwa miesiące przed wydaniem wyroku z apelacji (tj. 21 marca 2016 r.) Starosta Wrzesiński podjął w międzyczasie starania, tym razem wystąpił do Prokuratorii Generalnej – jako osoby prawnej, która w sprawach sądowych – w szczególności zaś procesach, sprawuje w imieniu Skarbu Państwa tzw. zastępstwo procesowe. Starosta Wrzesiński wystąpił o podjęcie zastępstwa procesowego w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej. W czerwcu 2016 roku został złożony pozew w imieniu Skarbu Państwa – Starosty Wrzesińskiego o uzgodnienie treści księgi wieczystej, poprzez wpisanie w miejsce pozwanych jako właściciela Skarbu Państwa W tym czasie radcy Prokuratorii Generalnej w porozumieniu z tutejszym organem przedkładali i udowadniali okoliczność istnienia prawa własności do całego gruntu objętego tym procesem. Ale warto było, Sąd potwierdził, że prawo własności nieruchomości położonej u zbiegu ulic Działkowców i Paderewskiego, o powierzchni 6,93 ha, przysługuje Skarbowi Państwa. To dowodzi, jak skomplikowane i czasochłonne są sprawy, które dotyczą sporów o prawo własności do nieruchomości. Należy ponadto podkreślić, że nie jest to całkowicie obojętne dla finansów strony przegrywającej. Sąd, wydając 6 kwietnia 2018 wyrok w zakresie nakazującym wpisanie do księgi wieczystej jako właściciela Skarb Państwa, orzekł także o kosztach sądowych dla strony przeciwnej: w wysokości 7 200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 100 000 zł opłaty sądowej obliczonej od wartości przedmiotu sporu. Ponadto na mocy postanowienia z 1 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy zasądził od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa kwotę 225 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego. Wyrok jest prawomocny. Jolanta Pielak naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografi i i Nieruchomości

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Spotkanie z dietetykiem

2019-03-20 14:05:32
Powiat Wrzesiński

W ramach projektu „Jesteśmy aktywni” finansowanego ze środków Unii Europejskiej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z partnerem projektu Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowało cztery spotkania wykładowo-warsztatowe z dietetykiem. Warsztaty miały przybliżyć temat zdrowego żywienia na co dzień. Każde spotkanie rozpoczynało przypomnienie i omówienie piramidy żywienia. Uczestnicy mogli także skorzystać między innymi z pomiaru stanu zdrowia profesjonalnym sprzętem. Na tej podstawie byli poddawani analizie składu ciała. Prowadząca Weronika Lusiak-Szwarc – dietetyk kliniczny, przekazała wiele cennych informacji na tematy m.in. żywienia dzieci, faktów i mitów łączenia produktów w posiłkach oraz diety w chorobie. Uczestnicy zostali poddani testowi ziół, który polegał na odgadywaniu przygotowanych próbek. Następnie prowadząca podała właściwości przedstawionych ziół i zachęciła do stosowania ich w codziennej diecie. Odpowiadając na zapotrzebowanie wsparcia w komponowaniu posiłków w domu, przygotowała również i szczegółowo omówiła dzienny plan posiłków z podaną gramaturą i kalorycznością do samodzielnego układania posiłków. W propozycjach pojawiły się również przepisy na dietetyczne, zdrowe zamienniki np. frytek czy pizzy. Wszyscy zgodnie wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w warsztatach i niewykluczone, że niektórzy będą kontynuowali spotkania z dietetykiem już we własnym zakresie. Dziękujemy za zainteresowanie i zachęcamy w przyszłości do udziału w podobnych akcjach! PCPR

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

O sprawach osób niepełnosprawnych

2019-03-20 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zebrała się w czwartek 7 marca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Posiedzenie było okazją do przedstawienia przez PCPR podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które w 2019 roku zostaną przeznaczone m.in. na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz sprzęt ortopedyczny. Dyrektor PCPR Anna Maria Kulczyńska podkreślała, że zainteresowanie dofinansowaniami jest bardzo duże. – Liczba już złożonych w tym roku wniosków w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku jest ogromna – informowała. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele gmin powiatu wrzesińskiego zrzeszeni w powołanej przez starostę wrzesińskiego Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, którzy pozytywnie zaopiniowali planowany podział funduszy z PFRON-u. Zebranie zakończyło się wyborem wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, którym został radny Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Trocha. (nj)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Języki warto znać

2019-03-19 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Uroczyste podsumowanie powiatowych konkursów z języka niemieckiego i francuskiego odbyło się 13 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Konkursy były zorganizowane w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”. Na jubileuszowe dziesiąte wręczenie nagród i dyplomów z całego powiatu zjechali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele zaangażowani w realizację konkursów na etapach szkolnym i powiatowym. Koordynatorka konkursów z języka niemieckiego Karolina Stachura z ZS-P w Kołaczkowie podkreślała, że w tym roku największe gratulacje należą się uczniom szkół podstawowych, którzy po raz pierwszy wzięli udział w konkursach. – Wśród laureatów są uczniowie klas siódmych, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z językiem niemieckim, a mimo to udało im się zdobyć czołowe miejsca – zaznaczała. Nagrody dla laureatów, w tym wycieczkę do Berlina, ufundował powiat wrzesiński. Nagrody rzeczowe przekazali również: Goethe-Institut i Ambasada Niemiec w Warszawie. W trzech konkursach z języka niemieckiego wyróżnieni zostali:   Poziom szkół podstawowych Poziom szkół ponadpodstawowych Konkurs „Przysłowia i idiomy w języku niemieckim” I – Zofia Wrzaskowska (SSP w Kaczanowie) II – Julita Kauczka (SSP w Chwalibogowie) III – Klaudia Durczak (ZS w Nekli) I – Maciej Pawlaczyk (LO HS) II – Julia Nowicka (ZSP) III – Martyna Błaszczak (ZSTiO) Konkurs „Głośne czytanie w języku niemieckim” I – Karolina Walkowska (SSP nr 3 we Wrześni) II – Amelia Antkowiak (SSP w Kaczanowie) III – Gaja Szatkowska ( ZSP w Kołaczkowie) I – Wojciech Nowak (LO HS) II – Julia Nowicka (ZSP) III – Klaudia Makowska (ZSTiO) Konkurs „Wiedza o Niemczech” I – Aleksandra Kucharek (ZSP w Pyzdrach) II – Zuzanna Chojnacka  (ZSP w Pyzdrach) III – Hanna Chałupniczak (SSP nr 3 we Wrześni) I – Weronika Machajewska (LO HS) II – Zofia Grądecka (ZSTiO) III – Bryan Zellmer (ZSP) Wyróżnieni zostali także nauczyciele, którzy przyczynili się do zorganizowania konkursów: Agnieszka Szatkowska z SSP nr 6 we Wrześni, Marzena Lewandowska z ZS w Nowym Folwarku, Joanna Stępień i Agnieszka Michalak z SSP nr 1 we Wrześni, Dorota Gołąb i Anna Duszak z ZSP w Pyzdrach, Elżbieta Tarczewska, Magdalena Idziak, Agata Iglewska i Olga Przyjemska z ZSTiO, Izabela Bodylska z LO im. Henryka Sienkiewicza oraz Lidia Kostrzewa z ZSP. Tego dnia wyróżnieni zostali nie tylko uczniowie władający językiem niemieckim, ale także powiatowi znawcy kultury francuskiej. W VII edycji konkursu wiedzy o Francji pod hasłem „Czy znasz kino francuskie?”, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe zwyciężyli: Kategoria szkół podstawowych: I miejsce: Wiktoria Nakonieczna (SSP nr 2 we Wrześni) II miejsce: Bartosz Chęciński (SSP nr 2 we Wrześni ) III miejsce: Zuzanna Zygaj (SSP nr 3 we Wrześni) Kategoria szkół ponadpodstawowych: I miejsce: Zofia Gibowska (LO im. H. Sienkiewicza we Wrześni) II miejsce: Julia Frapesauce (LO im. H. Sienkiewicza we Wrześni) III miejsce: Maria Olejniczak (LO im. H. Sienkiewicza we Wrześni) Jak podkreślała koordynatorka konkursu dotyczącego cywilizacji i kultury Francji Dorota Górna, jego rolą jest zachęcanie do nauki języka francuskiego. (nj)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Kolejna edycja Powiatowej Akademii Ruchu

2019-03-18 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Przedsięwzięcie Starostwa Powiatowego we Wrześni propagujące zdrowy styl życia i upowszechnianie aktywności fizycznej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 25 lutego rozpoczęła się jego VI edycja. Wraz z początkiem wiosny mieszkańcy powiatu mogą nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach fitball (ćwiczenia z piłką), zdrowy kręgosłup oraz aerobik, które realizowane są we Wrześni, Kołaczkowie i Orzechowie. O ich popularności świadczy fakt, że podczas zapisów bardzo szybko skończyły się wolne miejsca. W tegorocznej edycji udział bierze około 270 uczestników. Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Musiałkiewicz podkreśla: – Naszym założeniem jest zachęcenie do aktywności fizycznej, stworzenie możliwości do ruchu po zimowym lenistwie oraz spędzenia czasu w oderwaniu od codziennych obowiązków i zmartwień. Myślę, że Powiatowa Akademia Ruchu niesie pozytywne efekty nie tylko dla ciała, ale również dla ducha. Cykliczne i bezpłatne zajęcia są interesującym sposobem na spędzanie wolnego czasu. W tej edycji wydłużono okres realizacji zajęć z 10 do 12 tygodni, odbywają się one od 25 lutego i potrwają do 22 maja. Warto zaznaczyć, że inicjatywa została nominowana w konkursie „Zdrowy Samorząd” organizowanym przez Portal Samorządowy oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Ostatecznie zajęła czwarte miejsce w głosowaniu internetowym wśród 30 nominowanych samorządów w Polsce. Szymon Piotr Rewers

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Akcja PIT

2019-03-17 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Akcja PIT 16 marca w Galerii Karuzela cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wątpliwości dotyczące elektronicznych zeznań podatkowych pomagały rozwiewać pracownice wrzesińskiego Urzędu Skarbowego.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Szpital ma nowego prezesa

2019-03-15 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Dotychczasowy szef wrzesińskiego szpitala Sebastian Nowicki właśnie kończy swoją pracę. W związku z tym Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego 12 marca podjęła decyzję o wyborze nowego prezesa zarządu spółki. Został nim Zbigniew Hupało, który lada dzień zacznie kierować szpitalem. Już dziś zadaliśmy mu kilka pytań. Zbigniew Hupało Wykształcenie: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – Zdrowie publiczne – Zarządzanie w ochronie zdrowia; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – MBA dla Finansistów. Doświadczenie zawodowe: m.in. dyrektor w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze; prezes Zarządu w Szpitalu Średzkim; dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Dlaczego zdecydował się pan przystąpić do konkursu?Nie ukrywam, że każda moja decyzja zawodowa, dotycząca zwłaszcza tak ważnego stanowiska, jakim jest prezes zarządu, była dokładnie przemyślana. Jest to trudne wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Z drugiej strony – decyzję podjąłem szybko. Szpital wrzesiński jest jednym z pionierów nowych rozwiązań, jednym z najlepszych szpitali powiatowych w naszym regionie. Wielu menedżerów pracujących w ochronie zdrowia chciałoby takim szpitalem zarządzać.  Nie ukrywam, że decydującym dla mnie czynnikiem był fakt, że może on liczyć na wsparcie ze strony władz lokalnych i całego środowiska powiatu wrzesińskiego. Proszę mi uwierzyć – nie zawsze jest to w naszym kraju oczywiste... W swoim dorobku ma pan zarówno zarządzanie szpitalami, jak i pracę w urzędzie marszałkowskim. W jakim zakresie to doświadczenie będzie pomocne we Wrześni? Znam szpitale funkcjonujące na różnych poziomach – są to zarówno placówki kliniczne, wojewódzkie, jak i powiatowe. Potrafię współpracować z różnymi instytucjami – szpitalami, urzędami, NFZ. Praktycznie całą swoją karierę, a jest to już ponad 20 lat, przepracowałem w sektorze publicznym, w ochronie zdrowia. Praca w Urzędzie Marszałkowskim dała mi pewne strategiczne spojrzenie – wiem, jak kształtuje się polityka zdrowotna w ujęciu krajowym i regionalnym – myślę, że te doświadczenia mogę śmiało wykorzystać we Wrześni. Od czego rozpocznie pan pracę?Swoją pracę rozpocznę od szybkiego oglądu sytuacji, zwłaszcza w kontekście współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zresztą spotkanie z dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie moją pierwszą wizytą. Chcę też często spotykać się z kadrą szpitala, by wspólnie tworzyć strategię jego rozwoju. Chcę ponadto przeanalizować możliwość realizacji moich pomysłów i później skutecznie je wdrożyć – myślę tutaj głównie o rozwoju neurologii, opieki długoterminowej i opieki onkologicznej. Jakie wyzwania stoją przed wrzesińskim szpitalem? Które obszary są najważniejsze?Jak już wcześniej mówiłem – szpital wrzesiński zawsze stał w awangardzie zmian – jest on nowocześnie zarządzany, może pochwalić się wysoko wykwalifikowaną kadrą i, przede wszystkim, nowoczesnym obiektem. To jest taki standard powiatowy plus. Oczywiście boryka się z problemami, zresztą podobnie jak wszystkie placówki ochrony zdrowia, zwłaszcza w aspekcie niedostatecznego finansowania systemu. Jestem jednak przekonany, że uda nam się wspólnie uczynić z naszej wrzesińskiej lecznicy najlepszy szpital powiatowy w Polsce. To trudny, ale realny cel. Rozmawiała Olga Kośmińska-Giera

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Podsumowanie pracy

2019-03-14 14:05:32
Powiat Wrzesiński

Rozmowa z Sebastianem Nowickim, ustępującym prezesem Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dlaczego podjął pan decyzję o odejściu?Ma ona tło osobiste. Od pewnego czasu myślałem o powrocie do zawodu lekarza, połączyło się to z decyzją o wyjeździe do innego kraju i sprawdzenia się w tym zawodzie w innej rzeczywistości. Mam dwie specjalizacje: z chorób wewnętrznych i chorób płuc, tę drugą zrobiłem po tym, jak zostałem wiceprezesem szpitala, siedem lat temu. Wcześniej przez około pięć lat pracowałem w poradni płuc. Praca na oddziale, to co dla lekarza jest najważniejsze, jest moim głównym nurtem pracy zawodowej, a ten temat został w moim życiu zawodowym nie odrobiony. We Wrześni nie ma oddziału chorób płuc, chcąc realizować się w tej dziedzinie, byłem niejako zmuszony do poszukiwania czegoś nowego. Czułem się i czuję bardziej lekarzem niż menadżerem. Będę pracował jako lekarz specjalista w szpitalu pulmunologicznym w Austrii.  Jak pan ocenia swoją pracę na stanowisku prezesa szpitala we Wrześni?Jeśli popatrzymy na ostatnie siedem lat, kiedy przypadło mi zajmowanie się działalnością medyczną w dość trudnym okresie czasu: związanym z rozbudową szpitala, działalnością w momencie dynamicznej zmiany infrastruktury. Myślę, że sukcesem jest to, że udało się tę budowę dokończyć, jednocześnie przez cały czas pacjenci otrzymywali świadczenia medyczne na wysokim poziomie. To sukcesywnie udawało się rozszerzać: w 2013 roku wrócił zespół ratownictwa medycznego, teraz mamy nadzieję dostać kontrakt satysfakcjonujący dla szpitala. Rozszerzyliśmy działalność o chemioterapię czy oddział przewlekle wentylowanych. Myślę też, że ważne jest połączenie szpitalnego oddziału ratunkowego z pomocą doraźną, które u nas od początku, od otwarcia nowego szpitala, było scalone, czyli rozdzielanie pacjentów do SOR-u i wieczorynki. Uzyskaliśmy to przed ogólną regulacją, że kwestie te muszą być złączone, co pokazuje wyczucie pewnego trendu. Sądzę, że sprawy te dowodzą, że szpital działała na wysokim poziomie. Trudny dla mnie był zapewne hejt medialny. Na jakim etapie rozwoju jest teraz szpital? Jakie są najpilniejsze potrzeby?Na pewno sprawą, która powraca, jest kwestia udarówki. Szpital został wybudowany po to, aby działał oddział udarowy był, jednak go nie ma, jest oddział neurologiczny, który mógłby spełniać swoje funkcje w znacznie szerszym zakresie. Niestety tę sytuację po części wykreowała Ustawa o sieci szpitali. Bardzo ważne jest dążenie do pracy nad chemioterapią, czyli uruchamianie kolejnych dni terapii. To cały proces: począwszy od apteki, zakupiliśmy dygestorium, sami przygotowujemy chemioterapię, poprzez sprzęt, poprzez kadrę, która została dodatkowo zatrudniona i przeszkolona do tych celów, poprzez nowych lekarzy onkologów, którzy pracują, dwie panie pielęgniarki, które się w tym wyszkoliły. W tej chwili mamy terapię dwudniową i sądzę, że to w naturalny sposób będzie ewoluowało w kierunku stacjonarnego oddziału, który będzie pracował przez pięć dni w tygodniu i będzie w sensie operatywnym zapleczem onkologicznym. Mamy już uruchomiony tzw. pakiet onkologiczny, co jest sukcesem organizacyjnym i finansowym, bo dostaliśmy na to dużo pieniędzy. Chodzi tu o leczenie nowotworów i sprawozdawanie tego, co jest dodatkowym dochodem dla szpitala. Ostatnio mieliśmy dużą fluktuację kadry lekarskiej, w tej chwili zespół chirurgiczny jest wykrystalizowany, jest nowy szef, pacjenci mogą się czuć w pełni bezpieczni, mogą być operowani w związku ze schorzeniami onkologicznymi. Udało się też rozwinąć dział badań endoskopowych, na czym mi szczególnie zależało: we Wrześni są gastroskopia i kolonoskopia, wykonuje się je na skierowanie, czas oczekiwania wynosi około miesiąca – one też wychwytują zmiany nowotworowe w odpowiednim momencie. Generalnie szpital podąża za ogólnymi trendami medycznymi. Na pewno sprawą do rozwoju jest pozyskanie akredytacji dla szpitala, czyli certyfikatu jakości przyznawanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – określa on poziom standardów przestrzeganych w szpitalu. Jest to gwarancja bezpieczeństwa dla pacjentów. Szpital z certyfikatem może liczyć na lepszy kontrakt z NFZ.   Rozmawiała Anna Szymczak  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/988,marzec-2019

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM