www.wrzesnia365.pl :: Polityka prywatności

Zagrożenie drzewostanów spowodowane przez kornika ostrozębnego

2019-02-20 13:15:32
Powiat Wrzesiński

W związku ze stwierdzeniem występowania na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu szczególnie groźnego szkodnika drzewostanów iglastych — kornika ostrozębnego, Starosta Wrzesiński informuje o potencjalnym zagrożeniu wystąpieniem kornika w lasach gminnych. Kornik ostrozębny (łac. 'ps acuminatus) zaliczany jest do grupy szkodników wtórnych, co oznacza, że atakuje drzewa, które zostały osłabione w wyniku innych czynników (biotycznych lub abiotycznych). Uszkadza biel i łyko drzew, co powoduje ich zamieranie. Pierwszym objawem żerowania szkodnika jest przerzedzenie koron oraz rudziejące igły. Pod powierzchnią cienkiej korowiny zaatakowanych drzew można zaobserwować charakterystyczne objawy żerowania larw w postaci promieniście rozgałęziających się chodników. Wytyczne w sprawie sposobów i metod postępowania gospodarczo-ochronnego w drzewostanach narażonych lub w których stwierdzono występowanie kornika ostrozębnego. Należy typować i weryfikować obszary pojawienia się kornika ostrozębnego na podstawie drzew martwych i zamierających. Drzewa takie trzeba bezwzględnie usunąć. Jednocześnie należy prowadzić monitoring występowania kornika ostrozębnego na pozostałych drzewach poprzez ścinkę tzw. drzew próbnych. Należy wyciąć wszystkie drzewa zasiedlone przez tego szkodnika do momentu stwierdzenia drzew bez objawów zasiedlenia. Porządkowanie drzewostanów zasiedlonych ma charakter priorytetowy w stosunku do innych czynności gospodarczych. Na terenach wzmożonego występowania kornika ostrozębnego pozostawione wierzchołki, gałęzie, opadłą grubą korę, które powstały w wyniku cięć, należy spalić, zachowując przy tym szczególną ostrożność wynikającą z zabezpieczenia przeciwpożarowego, lub zrębkować do frakcji uniemożliwiającej wylot kornika. Zasiedlony surowiec pozyskany i jeszcze pozostający na gruncie w lesie lub jego pobliżu należy wywieźć z lasu przed wylotem i rójką owada (szacowany okres rójki – miesiąc maj), aby nie dopuścić do rozmnożenia kornika. Należy na bieżąco dokonywać kontroli zasiedlenia drewna przez szkodnika, w razie jego stwierdzeniu należy wywieźć je w możliwie szybkim terminie, aby nie doprowadzić do namnażania kornika. W ostateczności, w przypadku braku możliwości wywozu poza strefę zagrożenia, możliwe jest zastosowanie preparatów z alfa-cypermetyną (środek stosowany jako insektycyd) w celu uniemożliwienia wylotu chrząszczy. WBŚiR

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Łączy ich piłka

2019-02-20 11:15:34
Powiat Wrzesiński

W tegorocznym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych triumfowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kole. Organizacją rozgrywek, które odbyły się 16 lutego we Wrześni, tym razem zajęła się wrzesińska Komenda Powiatowa Policji. W meczach, które rozegrano systemem każdy z każdym, zmierzyły się drużyny KPP we Wrześni, KPP w Gnieźnie, KPP w Kole, a także Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni i tradycyjnie – Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ideą turnieju była sportowa rywalizacja w duchu fair play. Najlepsi okazali się kolscy policjanci, drugie miejsce zajęli funkcjonariusze z Wrześni, a trzecie z Gniezna. Tytuł Króla Strzelców otrzymał Sebastian Wojtczak z KPP w Kole, który w turnieju zdobył aż siedem bramek. Przyznano także tytuł Najlepszego Bramkarza, którym został Bartosz Cerbin z KPP we Wrześni. Statuetki, dyplomy, puchary i medale, które ufundowało Starostwo Powiatowe we Wrześni wręczali wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek (który wystąpił także w „barwach” starostwa) oraz zastępca komendanta powiatowego Policji podinsp. Radosław Smak. Turniej został po raz pierwszy zorganizowany w 2013 roku przez wrzesińskich strażaków i od tej pory odbywa się co roku. Formuła zmagań – sprzyjająca dobrej zabawie i integracji – bez wątpienia sprzyja codziennej dobrej współpracy służb i samorządowców. Kolejne rozgrywki za rok. Klara Skrzypczyk  

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Z posiedzenia Rady Powiatu

2019-02-20 09:15:34
Powiat Wrzesiński

Ostatnią sesję zdominowały sprawy związane przede wszystkim z oświatą i zdrowiem. Jedną z ważniejszych uchwał IV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się 14 lutego, była decyzja o likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Likwidacja to jednak sprawa wyłącznie formalną i jest przeprowadzana po to, by obiekt wszedł w skład bursy międzyszkolnej, co uzasadniała p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Katarzyna Starzyńska. Decyzja jest związana z realizowanym przez powiat projektem modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego (o którym pisaliśmy szerzej w poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego”), który został dofinansowany z funduszy unijnych. W ramach tego projektu powiat zbuduje nową bursę przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni, a także modernizuje już istniejącą przy ulicy Słowackiego. – Po zakończeniu tych inwestycji powiat będzie dysponował trzema obiektami służącymi młodzieży spoza Wrześni uczącymi się w szkołach i placówkach oświatowych we Wrześni, w tym internatem. Planowane jest utworzenie jednej placówki oświatowej, która będzie skupiać organizacyjnie te trzy jednostki  – wskazywała Katarzyna Starzyńska. Zgodnie z przepisami, internat musi najpierw zostać zlikwidowany, aby później wejść w struktury bursy międzyszkolnej. Likwidacja internatu, mimo że jest kwestią formalną, wzbudziła u radnych sporo wątpliwości. Sprawę zorganizowania w nowy sposób trzech obiektów szerzej komentował starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. – Ta uchwała w zasadzie zaczyna proces, który polega na wyodrębnieniu nowej jednostki istniejącej pod trzema adresami – powiedział. – Ma to na celu rozszerzenie możliwości korzystania z bazy pobytowej – dodał. Zarówno dla pracowników internatu ZSTiO, jak i przede wszystkim mieszkających w nim uczniów nie przewiduje się istotnych zmian. Koszty pobytowe (które zresztą ustala rada powiatu) mają zostać utrzymane na tym samym poziomie. Zmiany, które rada ostatecznie poparła są kwestiami organizacyjnymi – utworzenie jednej bursy międzyszkolnej ma posłużyć jak najlepszej organizacji i wykorzystaniu wszystkich miejsc pobytowych. – Wyłonienie nowej jednostki powiatowej stwarza zupełnie nowe możliwości – stwierdził starosta Dionizy Jaśniewicz. Podczas posiedzenia radni przyjęli jeszcze jedną uchwałę oświatową w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Decyzja związana jest z reformą oświaty, zgodnie z którą wszystkie gimnazja wraz z 1 września bieżącego roku zostaną wygaszone. Obecnie placówka istniejąca w ramach ZSZ nr 2 i tak nie ma uczniów, a w jej miejsce powstała Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Radni w tej kwestii nie mieli więc wątpliwości. Rada Powiatu Wrzesińskiego zadecydowała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek na terenie naszego powiatu. – Projekt uchwały wynika z zadania, jakie nakłada ustawa Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tym aktem prawnym obowiązkiem rady jest ustalenie rozkładu pracy godzin aptek na terenie powiatu z uwzględnieniem dostępności do leków w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – tłumaczyła kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Joanna Musiałkiewicz. Przy tym jednak, jak zaznaczyła, władze powiatu nie mają możliwości narzucania farmaceutom godzin pracy. Na szczęście od zeszłego roku na terenie powiatu funkcjonuje apteka całodobowa, dzięki której mieszkańcy mają zapewnioną dostępność do leków. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu, co uzasadniała sekretarz Bożena Nowacka, a także wyrazili zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrześni przy ulicy Leśnej. Wskazana działka o powierzchni 537 m² przylega bezpośrednio do innej, na której ulokowany jest budynek mieszczący Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. – Nabycie prawa użytkowania wieczystego poprawi możliwość korzystania z nieruchomości, a konkretnie działki docelowo przeznaczonej pod boisko szkolne – mówiła naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Jolanta Pielak. Szacowana cena to ok. 50 tys. zł. Po przyjęciu uchwał budżetowych, które uzasadniała skarbnik powiatu Beata Matuszewska, oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, głos zabrał prezes Szpitala Powiatowego Sebastian Nowicki, który niedawno złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji.  – We wrzesińskim szpitalu pracuję ponad 22 lata. 1 października 1996 roku zameldowałem się w pracy w charakterze lekarza stażysty. Od lutego 2012 roku pracowałem w Zarządzie Szpitala – powiedział Sebastian Nowicki, dziękując za zaufanie i współpracę. – Szpital mamy nowoczesny, ale ze starymi problemami, wynikającymi z całego systemu opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że szpital szybko znajdzie nowego szefa, który skutecznie poprowadzi go dalej dla dobra pacjentów – dodał. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Lasy po nawałnicy – zwolnienie z podatku dochodowego

2019-02-17 19:25:51
Powiat Wrzesiński

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomoc finansowa na uporządkowanie lasu zniszczonego podczas nawałnicy dnia 11 sierpnia 2017 r. zwolniona będzie z podatku dochodowego. Przypominamy, że właściciele lasów prywatnych zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego zobowiązani byli uprzątnąć zniszczony las do 31 grudnia 2018 roku. Właściciele, którzy nie wykonali w terminie do 31 grudnia 2018 roku wszystkich zadań z zakresu gospodarki leśnej dot. zrębu sanitarnego oraz usunięcia złomów i wywrotów na terenie swojego lasu, zobowiązani są złożyć do Starosty Wrzesińskiego wniosek o przedłużenie terminu uprzątnięcia lasu. Za uprzątnięty las uznaje się taki, w którym usunięto wszystkie złomy i wywroty, drzewa silnie pochylone, wszystkie drzewa pochylone przy drogach publicznych i urządzeniach turystycznych oraz usunięto pozostałości pozrębowe wraz z gałęziami opałowymi w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby pod odnowienie lasu. Przypominamy również, że właściciele lasów prywatnych, którzy uprzątnęli już swoje lasy, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie Starostę Wrzesińskiego, wysyłając pisemne zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wrześni. WBŚiR

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Centrum Oświatowe

2019-02-16 19:25:51
Powiat Wrzesiński

Powiat wrzesiński stawia na szkolnictwo zawodowe. Na projekt modernizacji i rozwoju Centrum Oświatowego pozyskano ponad 27,5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Ogromna kwota w dokładnej wysokości 27 579 821,49 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Dzięki tym funduszom możliwa będzie modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego, które obejmuje budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, remont istniejącej bursy oraz budowę nowej, a także modernizację i rozbudowę Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Projekt o całkowitej wartości 33 920 955,61 zł wpisuje się w realizowany program „Rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Umowę o dofinansowanie podpisano 10 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prezentujemy aktualny stan realizacji prac. Zaplecze dydaktyczno-sportowe Budowa obiektu, który powstaje od zera przy Zespole Szkół Politechnicznych, rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Będzie to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 2 500 m² obejmujący nowoczesną halę sportową na 900 osób, a także pomieszczenia szkoleniowe i konferencyjne. Obecnie stoją już ściany obiektu. Od stycznia trwa montowanie dźwigarów dachowych. Bursa przy ulicy Słowackiego we Wrześni Modernizacja budynku z 1921 roku trwa od kwietnia 2018 roku. Trzykondygnacyjny obiekt z dużym poddaszem użytkowym przechodzi pełną rewitalizację. Wymieniono okna i dach, wykonano nowe stropy, ocieplono ściany od wewnątrz. Trwają dalsze roboty wykończeniowe, a także prace przy elewacji zewnętrznej. W bursie znajdą się pokoje dwu i trzyosobowe, oferujące łącznie 32 miejsca noclegowe, a także pomieszczenia konferencyjne i szkoleniowe z zapleczem. Bursa przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni Internat powstanie od zera obok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obecnie w tym miejscu stoją garaże, które zostaną wyburzone). Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 700 m² dzięki 22 komfortowym pokojom, w których znajdą się 42 miejsca noclegowe, będzie stanowić bazę noclegową dla korzystających z powiatowej oferty kształcenia. Aktualnie powiat oczekuje na prawomocne pozwolenie na rozpoczęcie prac. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Istniejące w PCEZ pracownie zostaną zmodernizowane, powstaną także zupełnie nowe, m.in. automatyki obróbki plastycznej, elektroniki i elektrotechniki czy programowania systemów mechatronicznych. Na drugą połowę roku zaplanowano uruchomienie przetargu na wykonanie prac. O ich rozpoczęciu na pewno będziemy informować. Klara Skrzypczyk

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Ważne decyzje

2019-02-15 19:25:51
Powiat Wrzesiński

Powiat wrzesiński jak co roku ogłasza nabór dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020. Dokumenty można składać od 13 do 31 maja 2019 w szkole pierwszego wyboru. Na uczniów czekają szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Ich oferta jest bogata i zróżnicowana. Jak w rozmowie dotyczącej tegorocznego naboru zapewnia sekretarz Bożena Nowacka, miejsca wystarczy dla wszystkich chętnych. Najważniejsze, to dobrze zastanowić się nad kierunkiem kształcenia i zadbać o dobre wyniki w nauce poprzedzające nabór. Szczegółowe informacje o naborze do szkół młodzieżowych znajdują się na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/wrzesnia (strona zostanie uruchomiona 1 maja 2019 r.) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. 

https://www.wrzesnia.powiat.pl/954,luty-2019

Najlepsi w Wielkopolsce

2019-01-31 15:15:42
Powiat Wrzesiński

Wczoraj, 30 stycznia, odbył się XXIV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, Piekarz i Kucharz. Od samego rana mury Zespołu Szkoły Zawodowej nr 2 były wypełnione najlepszymi uczniami w swoim fachu. Po uroczystym otwarciu rozpoczęła się część teoretyczna, czyli pisemny test. Potem przyszedł czas na cześć właściwą. Cukiernicy odbyli ją cukierni Kuczora, piekarze część praktyczną wykonywali w piekarni PSS „Społem”, natomiast kucharze wykazywali się w kuchni ZSZ nr 2. Najlepsi w poszczególnych kategoriach to: Agata Iwanowska (kucharz), Krzysztof Ścigocki (piekarz), Zofia Grzegorska (cukiernik). (spr)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Trwają prace przy budowie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego.

2019-01-31 14:15:33
Powiat Wrzesiński

30 stycznia odbył się transport konstrukcji dachu hali sportowej. Następnego dnia miało miejsce nałożenie dźwigarów z drewna klejonego na słupy żelbetonowe. Wielkogabarytowy element miał 36 m długości.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Międzynarodowy turniej EYBL U17

2019-01-31 13:15:39
Powiat Wrzesiński

W weekend 25-27 stycznia we Wrześni odbywał się turniej w kosza w ramach Europejskiej Młodzieżowej Ligi Koszykówki – EYBL U17, Dywizja I. Na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 przez trzy dni mierzyły się drużyny chłopców do lat siedemnastu z Rosji, Włoch, Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i oczywiście z Polski. W zmaganiach bezkonkurencyjny okazał się zespół z Łotwy A.Kraukla/VEF z Rygi, który wygrał każdy z pięciu pojedynków. Na drugim miejscu uplasował się team BS Kłajpeda z Litwy, a trzecie miejsce przypadło drużynie Novipiu Campus Piemonte. Polscy zawodnicy z BC Biofarm Basket z Poznania wywalczyli szóstą pozycję. Na uroczystym otwarciu w piątkowy wieczór obecni byli wicestarosta Waldemar Grzegorek, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny, dyrektor SSP nr 6 Dariusz Andrzejewski, prezes Fundacji PBG Basket Junior Bartłomiej Tomaszewski oraz polski koszykarz Eugeniusz Kijewski. Ciekawym wydarzeniem towarzyszącym turniejowi był sobotni, wieczorny mecz pomiędzy MKS Września a reprezentacją US Army Powidz, w którym to starciu wrześnianie pokonali Amerykanów. Turniej został zorganizowany przez Fundację PGB Basket Junior we współpracy z gminą Września przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz SSP nr 6 we Wrześni. (agda)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Wyróżniony za odwagę

2019-01-31 12:15:39
Powiat Wrzesiński

Pyzdrzanin Rafał Gronikowski 30 grudnia w godzinach wieczornych uratował tonącego w Warcie człowieka. Za swój bohaterski czyn został nagrodzony 29 stycznia. 39-latkowi gratulacje złożyli samorządowcy – starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski i przewodnicząca Rady Miejskiej Justyna Sosnowska. – Dzięki takiej postawie sami stajemy się lepsi i odważniejsi – mówił starosta. – Mamy z kogo brać przykład – dodał burmistrz. Rafał Gronikowski wieczorem 30 stycznia został zaalarmowany przez swojego psa. Zaniepokojony głośnym szczekaniem udał się nad rzekę Wartę, obok której mieszka i zorientował się, że w wodzie znajduje się człowiek. Ryzykując własne zdrowi i życie, podjął się akcji ratowniczej i wyciągnął na brzeg mężczyznę. Pan Rafał jest bardzo skromny i uważa, ze w jego sytuacji każdy zachowałby się tak samo. Jednak każdy, kto o jego czynie słyszał, nazywa go bohaterem. (agda)

https://www.wrzesnia.powiat.pl/941,styczen-2019

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz local storage w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej możesz przeczytać w naszej polityka prywatności klikając tutaj. ROZUMIEM